ghost

Աշխատակիցներ

ԶԾԳՈԱԱԿ բաժնի պետ՝
Արփինե Սարգսյան
Էլ․հասցե՝ [email protected]
 • Մասնաճյուղի կառավարման մարմիններին ներկայացնում է մասնաճյուղի գործունեության բարելավման և բաժնի աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնող առաջարկություններ,
 • Մշակում և կառավարման մարմիններին է ներկայացնում մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերը,
 • Հաստատում է համագործակցային հարաբերություններ արտաքին շահակից կողմերի հետ (պետական կառույցներ, հիմնադրամներ, ազգային և միջազգային կազմակերպություններ և այլն)՝ նշելով համագործակցության շրջանակը, համատեղ ծրագրերն ու միջոցառումները
 • Ներկայացնում է մասնաճյուղը արտաքին հարաբերություններում,
 • Համակարգթւմ է մասնաճյուղի գիտահետազոտական գործունեությունը,
 • Ղեկավարում է որակի ապահովման փորձագիտական խմբի աշխատանքները,
 • Համակարգում է ինստիտուցիոնալ (անհրաժեշտության դեպքում՝ ծրագրային) հավատարմագրման գործընթացում իրականացվող աշխատանքները
 • Կազմակերպում և իրականացնում է գիտական միջոցառումներ (ներբուհական և միջազգային գիտաժողովներ, գիտագործնական բանավեճեր, գիտական նստաշրջաններ և այլն),
 • Համակարգում է որակի ապահովման աշխատանքները ՝ մասնաճյուղում կրթության որակի բարելավման նպատակով,
 • Մշակում և արդիականացնում է մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, հետևելով դրա կատարմանը,
 • Համակարգելում է մասնաճյուղի սոցիալական պատասխանատվությանն ուղղված աշխատանքները,
 • Կազմակերպում է բաժնի աշխատակիցների որակավորման բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ,
Ինովացիոն և ստարտափերի զարգացման մասնագետ
Լաուրա Մովսիսյան
էլ․հասցե՝ [email protected]
 • Մշակում և պարբերաբար թարմացնում է արտաքին շահակից կողմերի, ներկա և հնարավոր գործընկերների ցանկը,
 • Ապահովում է նորարարական գիտելիքի հանգույցի հասանելիությունը համալսարանի ուսանողության և աշխատակիցների համար,
 • Գեներացնում է մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև ուսանողներից ստացված և Ինովացիոն հաբում կազմակերպվելիք ծրագրային գաղափարները,
 • Նպաստում է մասնաճյուղում ստարտափ ուղղության զարգացմանը
Ինովացիոն և ստարտափերի զարգացման մասնագետ
Սամվել Նազարյան
էլ․հասցե՝ [email protected]
հեռ․+37494251568
 • Ստարտափ ակադեմիայի կրթական մոդուլի մշակում և թարմացում
 • Կատարում է ստարտափ թիմերի հետ աշխատանք (որպես մենթոր)
 • Ստարտափ ակումբի ձևավորում և միջավայրի ձևավորում
 • Ծրագրի իրականացման ընթացքի կազմակերպում և վերահսկողություն
Լաուրա Գրիգորյան
Արտաքին կապերի և զարգացման մասնագետ
 • Ապահովում  է  մասնաճյուղի միջազգային գործունեությունն ու միջազգային կապերի հաստատումը,
 • Ապահովելում է մասնաճյուղի և ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, ազգային և միջազգային կազմակերպությունների, պետական կառույցների, օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցությունը,
 • Ուսումնասիրում և մշակում է միջազգային վերապատրաստումների և այլ հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապահովում է հասանելիությունը ուսանողների և աշխատակիցների համար,
 • Սպասարկում է մասնաճյուղի կրթական, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման, ֆինանսավորման ներկայացման և իրականացման (ֆինանսավորման առկայության դեպքում) գործընթացը,
 • Գիտության և որակի ապահովման մասնագետ
Գիտության և որակի ապահովման մասնագետ՝
Լուսինե Ասատրյան
Էլ․հասցե՝ [email protected]
 • Որակի  ապահովման գործընթացներում   ներգրավում  է  մասնաճյուղի ուսանողներին և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներին,
 • Կազմում, մշակում  և  ամփոփում  է  դասընթացներից և կրթության որակից ուսանողների բավարարվածության աստիճանի վերաբերյալ հարցումները,
 • Իրականացնում է շրջանավարտների կրթության որակից բավարարվածության աստիճանի ամենամյա հարցումներ,ամփոփում և վերլուծում դրանց արդյունքները,
 • Նախապատրաստել և իրականացնել գիտական և գիտահետազոտական գործունեության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ,
 • Կազմակերպում է ամենամյա ներբուհական գիտական դրամաշնորհների մրցույթ, իրականացնելով հայտերի հավաքագրում,ամփոփում, գիտական աշխատանքների ընթացիկ դիտարկում,
 • . Սպասարկում է որակի ապահովման փորձագիտական խմբի կողմից գնահատումների, վերլուծությունների իրականացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է մասնաճյուղի գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներգրավվածության ապահովմանը և ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքները,

Նորություններ