ՀՊՏՀ Գիտական խորհրդի որոշումը 2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակային քննաշրջանի վերաբերյալ

Պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրությամբ  ՀՊՏՀ Գիտական խորհուրդը որոշում է կայացրել 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը անցկացնել առցանց  հետևյալը կերպ.

  1. Առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատում սահմանել քննությամբ ավարտվող երկու դասընթաց՝ տվյալ կրթական ծրագրի համար մասնագիտական համարվող քննությամբ ավարտվող դասընթացներից (ըստ սույն որոշման Հավելվածի)։
  2. Առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում սահմանել քննությամբ ավարտվող երեք դասընթաց՝ տվյալ կրթական ծրագրի համար մասնագիտական համարվող քննությամբ ավարտվող դասընթացներից (ըստ սույն որոշման Հավելվածի)։
  3. Մյուս քննական առարկաները սահմանել որպես ստուգարքով ավարտվող և չեզոքացնել դրանց ազդեցությունը միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) վրա։
  4. Առկա բակալավրիատում նախկինում քննությամբ ավարտվող դասընթացների ակտիվության գնահատականի վերահաշվարկը կատարել ակտիվության գնահատականը բազմապատկելով 1,5 գործակցով։
  5. Հեռակա բակալավրիատում նախկինում քննությամբ ավարտվող և անհատական աշխատանք պարունակող դասընթացների ստուգարքով ավարտվող դառնալու պարագայում հանել անհատական աշխատանքի բաղադրիչը և ստուգարքի գնահատականը սահմանել 20 միավոր։
  6. Առկա և հեռակա մագիստրատուրայում նախկինում քննությամբ ավարտվող դասընթացների ակտիվության գնահատականը սահմանել 60 միավոր և վերահաշվարկը կատարել ակտիվության գնահատականը բազմապատկելով համապատասխան գործակցով։

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղն  առաջնորդվելով  ուսանողների ուսումնառության գործընթացի լիարժեք կազմակերպման անհրաժեշտությամբ որոշումն ընդունել է ի գիտություն:

Քննական առարկաներն ըստ  կուրսերի կարող եք տեսնել, այստեղ:

Նորություններ