ghost

Դեկանատ

Գայանե Մանվելի Սալնազարյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան
Ուսումնական գործընթացի մասնագետ ՝
Աննա Խաչատրյան
 էլ․հասցե՝ [email protected]

Տրամադրում է տեղեկատվություն շրջանավարտների ուսումնառությանը վերաբերող փաստաթղթերի և դիպլոմների իսկության վերաբերյալ,

Կազմում է քննաշրջանի (նաև՝ հարգելի պատճառով քննություններին և ստուգարքներին չներկայացած ուսանողների)գրաֆիկները,

Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի գործավար՝ Մարիամ Էլբակյան
էլ․հասցե՝ [email protected]
 • Կազմում է դասատախտակները, կուրսերի ավագների հետ ուսումնական գործընթացի հետ կապված աշխատանքներ,
 • Պատրաստում է տեղեկանքներ,
 • Կազմակերպում է բողոքարկման  գործընթացը,
 • Նախապատրաստում է լուծարքների  ցուցակները,
 • Հաշվառում է ուսանողների ՄՈԳ-երը
 • Տեղեկացնում է ուսանողներին ուսման վճարի պարտքերի, առարկայական կրեդիտների առկայության մասին,
 • Իրականացնում է ուսման վարձերի զեղչման գործընթացը,
 • Կազմում է ակադեմիական տեղեկագրեր,
Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի գործավար՝
Մարիամ Հարությունյան
էլ․հասցե՝ [email protected]
 • Առարկայական տարբերությունների հաշվարկում,
 • Կազմում է ուսանողների շրջիկ թերթիկները,
 • Տրամադրում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողների անձնական քարտերը,    
 • Ուսանողների անձնական գործերի տրամադրում,
 • Ստուգման գրքույկների և ուսանողական տոմսերի պատրաստում,
 • Ուսանողների՝ բուհի հետ կնքվող պայմանագրերի տրամադրում,
 • Քննություններին և ստուգարքներին չներկայացած ուսանողների դիմումների և համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստում,

Նորություններ