Քննական գրաֆիկներ

2021-22 ուսումնական տարվա առկա բակալավրիատի լուծարքի գրաֆիկը

2021-22 ուսումնական տարվա հեռակա բակալավրիատի լուծարքի գրաֆիկը

2021-22 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի լուծարքի գրաֆիկը

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակային քննաշրջան

2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի I լուծարքի գրաֆիկ
Քննական գրաֆիկ 2018-2019 ուստարի II կիսամյակ (ամփոփիչ)
Հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի քննական գրաֆիկներ 2018-2019թթ I կիսամյակ
2018-2019 ուս. տարվա առկա բակալավրիատի II կիսամյակի ընթացիկ ստուգումների գրաֆիկ
2018-2019 ուս. տարվա առկա բակալավրի և մագիստրատուրայի ավարտական աշխատանքների և թեզերի պաշտպանության գրաֆիկ
2018-2019 ուստարվա երկրորդ լուծարքների ժամանակացույց
Նորություններ