Բակալավր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության կարգ (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերի)

Ընդունելության քննությունների ցանկ

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/23 ուս․ տարվա ՝ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ(անվճար), առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը։ /Տես՝էջ 9-ը/

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 2022/23 ուս․տարվա վճարովի հիմունքով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը։/Տես՝ էջ 11/

Բակալավրիատի ծրագրեր

Կառավարում

Ֆինանսներ

Հաշվապահություն

Մարքեթինգ

Հետադարձ կապ ընդունող հանձնաժողովի հետ

Նորություններ